lektsionaarium

Minu reflektsioon:

Ma saan aru  et inimkooslus kui selline ja kuuluvustunne kui selline tekib ka kirikus ja et see muutub armsaks ja oluliseks ja igast ametkondlikkud patriotismid. Nii on ta alati olnud. Ametkondlikule patriotismile annab aga elu ja tõelise sidususe ikkagi vägivald ja tuleristsed. Sõdimine kas vastasega või siis ohvri ühine ohverdamine. Kirik aga kui ta ei täida on põlist ülesannet milleks on rahukultuuri edendamine siis on asi õite halvasti. Siis ongi ta määratud oma kinnisesse ja kinnistunud identiteeti ootama aegu “mida halvem seda parem”. Ja senikauaks omi liikmeid detsimeerima. Siis ta ei täida suurt misjonikäsku milleks on inimeste tegemise läbi nende jätkuva väärtustamise. Siis hakatakse rääkima sellest et jumal peab pigem meie manu tulema ja meie väikese suletud indentiteediga koosluse ühes endaga valitsema tõstma. Ja siis käivad ikka mõned katkised inimesed skalpidega ringi ja otsivad kellele nood kuuluvuse ja respekti eest maha müüa.

http://www.youtube.com/watch?v=fTnwLO3n7m8&feature=related

Aga kui inimene on omal kõhu täis saanud ja surnud söögi rahulikult ja rituaalselt nahka pannud ja ka tema rivaliteet paarikuga on edukalt lõppenud kellegi kolmanda ristilöömisega nagu Heroodesel ja Pilaatusel siis tuleb tal igast mõtteid. Tuleb meelde lugu mille Vadim rääkis kui talt küsiti enesetunde kohta. Et olla ka Jeesuselt küsitud ristil et kuidas on ja viimane vastanud siis et muidu pole viga, ainult et naerda on valus. Tuleb ajesid mis on üle kõhutäie nii et viimane sootuks unub ja asubki siis inimene nagu tumm forell koelmu poole teele. See on nüüd asi millega nalja ei teha. Võtmise ja andmisega. Anduvuse ja panduvusega. Liiga palju on mängus. Nali on aga marginaalne asi.

Siit peaks tulema ja võiks tulla siis kõik see mis kopulatsiooniga seotud on ja sellega kaasnevaga, terve see kultuur. See et ühed tahavad anda sest nad nii tehtud ja teised võtta. Ja sageli ei ole end ei anda ega ole ka võtta. Aga pole hullu, inimene on demokraatiline oles erinevalt merilõvidest kel 80% isaseid ei saagi saama. Ujuvad ümber saare ja uluvad niisama. Ootavad suurte poiste nõrkushetke.

Aga ehk sellest kunagi hiljem.  Eile sai jälle orkasid vaadatud. Seda kuidas nad vaalapoja emast lahutasid ja talle peale ujusid seni kuni ta ära lämbus. Ja ära sõid. Ja siis kuis nad Antarktikas viiekesi paar tundi ühe hülgega tegelesid. Tegid sünkroonujumist ja tõuslainet mis hülge jääpanga viieks murdis aga hüljes lipsas ühele veel suuremale jääpangale. Sellega ei hakatud enne tegelemagi kui see pank oli koos hülgega avamerele eskorditud et sama jama ei korduks ja siis tehti kõik uuesti, sünkroonujumist mis panga väikseks lõhkus ja siis veel lainet mis viimaks hülge panga pealt maha uhtus ja ära ta söödigi.

Täna tuleb kalapäev. Maapäev tuleb ka. Delegaadid ja puha. Pumbad ja möllud. Blokk on hetkel selle kultantiga. Kultanti küsimus on et kas alustada indiviidi või kogukonnaga. Ilmselt on õigem alustada kogukonnaga. Uuemad lähenemised nagu Hofstede jt pakuvad aga kultuuridimensioone. Nelja näiteks. Nelja telge et kultuurat mõõta. Võimudistants, masku/femi; erinevuste talumise/talumatuse ja individu/kollektivsimi telg. Kes mõõdab? Kui kultuur on kohastumus siis näiteks kusagil Austraalia kõrbes oleks puhas ellujääm selleks ainsaks dimensiooniks mis tegelt loeb, ei muud. Või Pitcairnil. Kus loomislugu uuesti läbi mängitakse. Hea/kurjapuu kui tabu rikkumine mis avab uusi dimensioone aga millel siiski on ka oma hind. Kui inimene oli valinud neoteenia, surma ja paljunemise valis ta tükkis sellega ka ohverdamise jms. Jumal aga valis inimkogukonna ohverdatud, valis elupuu ja elu, rahu ja rahukultuuri ning mitteohverdusliku lugemise. Tegelikult ei puuduta see ohverduslik/mitteohverduslik lugemine ju üksi müüte ja Pühakirju vaid kogu ajaloolugemist. Just siis annavad religioon ja rahvuslus üksteisele käe, ohverdamises ja ohverduslikus lugemises. Ja jätkuvas märtriihalemises, olgu siis usuliste või rahvusliste. Kuidas me võtame algkristluse märtreid kas läbi kontrasti – läbi selle et olime nõdrad nagu Jeesus hauas aga tugevaks me saime ja tegime 1000 x tagasi, Lemeki seaduse järele. Või kui noid kes keeldusid osalemast selle ilma ohverdusskeemides ja seetõttu ise ohvreiks said. Ja ega seal kolmat võimalust olegi. Nagu ka Tudorites, ei saa vaid vaiki jääda in His Majesty’s Great Matteris nagu Thomas More püüdis. Rahukultuur on alati keerukam, energiamahukam aga kuis seda praktiseerida tuleks naistelt uurida. Mehed kipuvad praktilisemate/vägivaldsemate lahenduste poole.    

 Ja võtmeks on ehk pöial. Rule of thumb. Orkadel materiaalset kultuuri on vähe aga intelligents on kõrge. Kui materiaalset kultuuri on sama vähe nagu vabakiriklastel ja muudel gnostikutel, siis seda enam tähtsustuvad kollektiivsed toimingud nagu jaht jms. Ehk siiski on neil ka verbaalne kultuur ja muuseas ongi aga see on eri paikades erinev st nad ei saaks üksteisest aru kui kokku saaksid. Aga ehk tuleb noilgi ette vahel segaabielusid, ma ei tea mis siis, kuis nad aru saavad 11-st. Ei tea.

 Inimene on väga territoriaalne mis terral elades ja terassil on vist ka loomulikum kui vees elades. Ja inimene on selles endale teise territoriaalse tüübi abiks võtt – koera. Koeral on reviir. Inimesel oli ka reviir, küttimise/korilemise puhul oleks Eesti rahvaarv max 40 tuhat. Kinnisvarapiirid ja kinnistud mängitaks ümber. Põllundus andis reviirile teise tähenduse, toitu sai siitsamast aia tagant ja kogukonna piire hakkasid tähistama ohvrid ehk nood kes välja arvati. Need olid ühtlasi ka piiripunktideks ja kupitsateks. Naised on ehk kollektiivi olesed enam ja vähem territoriaalsed kui mehed ja koerad. Mehed valvavad seda reviiri millel nende hõimud elavad.

Vaat see on kultuur.

Jeesus ilmub jüngritele Emmause teel

13Ja vaata, kaks nendest olid selsamal päeval minemas külla, mis
on Jeruusalemmast umbes kümne kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus.
14Ja nad vestlesid omavahel kõigest, mis olid juhtunud.
15Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise
ja kõndis nendega kaasas.
16Ent nende silmi peeti, nii et nad ei tundnud teda ära.
17Aga Jeesus ütles neile: “Mis lood need on, mida te omavahel
veeretate teed käies?” Ja nad jäid kurvalt seisma.
18Aga üks neist, nimega Kleopas, ütles temale: “Sina vist üksi
oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil
seal on sündinud?”
19Ja ta küsis neilt: “Mis siis?” Nemad ütlesid talle:
“See, mis juhtus Jeesuse Naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev
teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees,
20kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud
surmakohtu kätte ja risti löönud.
21Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva
lunastab. Ometi on täna käes kolmas päev pärast kõige selle
sündimist.
22Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal
hauakambri juures, panid meid hämmastuma.
23Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad, öeldes end ka näinud
olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab.
24Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda
olevat, nagu ka naised olid ütelnud, teda ennast nad aga ei näinud.”
25Ja tema ütles neile: “Oh te mõistmatud ja südamelt
pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud!
26Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema?”
27Ja hakates peale Moosesest ja Prohvetitest, seletas
Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib.
28Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta,
nagu läheks ta edasi.
29Aga nemad käisid talle peale, öeldes: “Jää meie juurde, sest
õhtu jõuab ja päev on juba veeremas!” Ja tema läks sisse, et nende
juurde jääda.
30Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ta
õnnistas ja murdis ning andis neile.
31Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära. Ja tema
kadus nende silmist.
32Ja nad ütlesid teineteisele: “Eks meie süda põlenud meie sees,
kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas?”
33Ja nad tõusid ning pöördusid selsamal tunnil tagasi
Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need üksteist ja nende kaaslased,
34kes ütlesid: “Issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud
Siimonale.”
35Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad
olid tema leivamurdmisest ära tundnud.

1. René Girard, Things Hidden, p. 278. Girard on kontrasteerinud Johannese Logost (Herakleitose) Logosega.

Heracleitos oli esimene kes introdutseeris Logose kontseptsiooni. Tema jaoks oli see metafüüsiline printsiip millest kõik muu on alguse saanud. Samas on see Logos kõikides asjades ja nii looduses kui ka inimeses. Et aga inimene jõuaks Logoseni ja selle ära tunneks peab ta kõrvale heitma kausaalsuse ja need  impulsid mida ta oma meeltelt saab.

Ehkki see Logos on üldine ja universaalne nagu Herakleitos ütles peavad inimesed elama nii nagu igal inimesel  oleks oma tõde. Tuli on selle Logose metafooriks. Logos on igavene tuli mis hoiab universumi tasakaalu aga elab ka igas inimeses üksikult. 

G kontrasteerib Johannese armastuse Logos’t Heracleitose vägivalla Logos’ega. Meie post-modernnses maailmas arvame et liigume Kristusest eemale nii nagu nood seal Emmause teel, jättes surnud Kristuse seljataha. Aga me tänased Vägivalla logosed töötavad kaasa vaid selleks et jätkuvalt ilmutada Armastuse Logost nüüd kui seda on Kristuse poolt ilmutatud. 

Idee et Kristus toob kaasa endaga võtme Vana Testamendi jaoks on leitav läbi Evangeeliumite, mitte üksnes neis interpreteeringuis mida Jeesus pakub vaid samuti neis mitmetes stseenides peale Jeesuse ülestõusmist mida domineerib juba esilekerkiv tõde. Kristlikus maailmas on küsimus alati mitte ülelugemises vaid lugemises lähtudes veelgi kaugemalt kui lõpp sest senised perspektiivid on osutunud valedeks.  Lääne kultuur tervikuna on langenud illusiooni et nad liiguvad Kristusest eemale, nii nagu jüngrid Emmause teel, kuna ta omab valet ohverduslikku kontseptsiooni Kristuse kohta. Lääs sõdib seetõttu selleks et end Kristusest vabastada. Selsamal hetkel kui ta on mulje all et see on tal viimaks õnnestunud läheneb Kristus talle ja seletab Pühasid kirju.

Advertisements

0 Responses to “lektsionaarium”  1. Lisa kommentaar

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: