Õiguse mõiste Piiblis

Vähe lusti kah hakatuseks: http://www.youtube.com/watch?v=n_xEHUKvIkE&feature=related

Õiguse mõiste Piiblis

Vana Testament ehk Retributiivne õigus
Enamik kristlasi peab Piiblis viimaseks sõnaks küsimustes küsimustes mis puudutavad õigust. Kontseptsioonid nagu “silm silma ja hammas hamba vastu” on kasutusel siis kui on vaja õigustada surmanuhtlust. Kui ollakse vastu abordile või mistahes tänasele kõlbelisele kõhetumisele  on alati kindlam tsiteerida Vana Testamenti. Piibel ütleb üsnagi palju õiguse ja moraali kohta.
________________________________________
 Kui mehed kisklevad üksteisega ja ühe naine astub ligi, et
päästa oma meest selle käest, kes teda peksab, sirutab oma käe välja
ja haarab kinni selle häbemest,
12siis raiu temal käsi ära, su silm ärgu andku armu! 5 Moos 11,12)
________________________________________

Nagu kirjakohast näha on meeste rivaliteet püha asi millesse naine ei tohi otseselt sekkuda. Või käsi maha.
Siiski on säärane vaatepunkt kitsas. Piibel ütleb õiguse kohta ka palju säärast mida nii sageli ei tsiteerita ning jätab välja suured alad tähelepanuta. Nonde jaoks kes pooldavad surmanuhtlust on kasulik vaadata Piibelliku õigus süsteemsemalt. Kui surmanuhtlus on soovitatav kuna Piibel nii ütleb siis peaksid samavõrd soovituslikud olema tänases maailmas ka muud Piibli ütted. Kas sa tahaksid piibellikku õigussüsteemi rakendada?

Mis on keelatud:  
Tavaliselt peetakse 10 käsku algseks moraalseks ja legaalseks koodiks mida järgida. See kood keelab osad moraali kuriteod nagu mõrva, varguse, ja abielurikkumise. Ometi ei ole dekaloog ainsaks juutide keelukoodeksiks. Lisaks keelab Vana Seadus ka suure osa toidust, seksuaalsetest praktikatest jms. Enamikku sellest osast tänapäeval ei järgita.
Mõned keelud on omavahel vastuolus:
 Rasva söömine.  (3.Moos 3:17)
 Habeme servade piiramine  (3. Moos 19:27)
 Nõiad tuleb maha tappa  (2. Moos 22:18)
 Koguduse ei tohtinud olla vallaslapsi (4. Moos 23:2)  
 Puuetega inimesed ei tohi ligineda Jumalale (3. Moos 21:16-23)  Pimedad, lombakad, vigastatud, küürakad, ja kääbused on eraldi ära toodud. Kõik teised „lähevad termini „veaga“ alla. 
 Kaks munandit pidi olema (5.Moos 23:1) 
 Kes töötas Sabati päeval pidi tapetama (2.Moos 35:2)  Kes puudutas surnud siga samuti (3.Moos 11:7,8) 
 Menstureerivad naised olid roojased ja iga kes neid puutus muutus ka ise roojaseks. Sellest puhastamiseks tuli preestril tappa kaks tuvi.  (3. Moos 15:19-30) 
 Kui seksiti naise menstruatsiooni ajal siis tuli mõlemad tappa(3.Moos20:18) 
 Naine oli mehe vallasvara (Õps 12:4) ja olid alluvad(1 Kor 14:33,34).
 Homoseksuaalsed mehed tuli hävitada (3.Moos 20:13)  Naisi pole selles kontekstis mainitud.
 Valeprohvetid tuli tappa vanemate poolt. (Sak 13:3)
 Kangekaelsed lapsed tuli kividega surnuks visata vanemate algatusel  (4. Moos 21:18-21)
 Ja mida iganes ka ei teeks ära kuse seina vastu (1 Kuningate 16:11).

Ülaltoodud näited kisendavad hermeneutika järele, uue hermeneutika järele, täpsemalt siis Piibli tekstide mitteohverdusliku lugemise järele. Muidu aga …. on asi õite hull.

Mis on lubatud

Orjapidamine -2.Moos 21 .
Intsest – Aabrahami näitel kes oli abielus oma poolõega (1.Moos 20:12). Lotist rääkimata kes ühtis oma tütardega. Rääkimata Aadama ja Eeva lastest.
Genotsiid – 5.Moos 7, käsib Jumal hävitada täielikult seitse rahvast. Joosua tegi täpselt nii. Kui Piibel on arvudes korrektne siis hävitati kokku 17,5 miljonit inimest.
Kui kästi hävitada Amalekid (1 Samuel 15), siis tuli tappa mehed, naised, lapsed ja loomad..
Polügaamia- Aabraham, Isaak, Jaakob, Taavet. Lisaks konkubiinid kes olid sisusliselt armukesed.
Abielurikkumine/hoorus – -oli seega vaid teise mehe vallasvara kahjustamine

Restoratiivõiguse näiteid VT.

Taastamine ja lepitus maksab alati  2 Samueli 12:1-25 Enamjaolt maksab see kellegi surma:

Miks just tema? Ei tea.

1Ja Issand läkitas Naatani Taaveti juurde; too tuli tema juurde
ning ütles temale: “Ühes linnas oli kaks meest, üks rikas ja
teine vaene.
2Rikkal oli väga palju lambaid ja veiseid,
3aga vaesel ei olnud midagi muud kui üksainus pisike utetall,
kelle ta oli ostnud. Ta toitis seda ja see kasvas üles tema juures
üheskoos ta lastega; see sõi ta palukest, jõi ta karikast, magas ta
süles ja oli temale nagu tütar.
4Siis tuli rikka mehe juurde teekäija. Aga tema ei raatsinud
võtta oma lammastest ja veistest, et valmistada rooga teekäijale, kes
ta juurde oli tulnud, vaid ta võttis vaese mehe utetalle ja valmistas
mehele, kes ta juurde oli tulnud.”
5Siis Taaveti viha süttis väga põlema mehe vastu ja ta ütles
Naatanile: “Nii tõesti kui Issand elab, mees, kes seda tegi, on surmalaps!
6Ja ta peab utetalle tasuma neljakordselt, sellepärast et ta tegi
nõnda ega halastanud!”
7Aga Naatan ütles Taavetile: “See mees oled sina! Nõnda ütleb
Issand, Iisraeli Jumal: Mina olen sind võidnud Iisraeli kuningaks ja
mina olen sind päästnud Sauli käest.
8Mina olen sulle andnud su isanda koja ja su sülle su isanda
naised, ja olen sulle andnud Iisraeli ja Juuda soo. Ja kui seda on
vähe, siis ma oleksin võinud sulle lisada veel ühte ja teist.
9Mispärast sa oled põlanud Issanda sõna, tehes, mis on tema silmis
paha? Hett Uurija sa lõid mõõgaga maha ja tema naise sa võtsid
enesele naiseks. Jah, tema sa tapsid ammonlaste mõõgaga.
10Aga nüüd ei lahku mõõk su soost mitte iialgi, sellepärast et sa
oled mind põlanud ja oled võtnud hett Uurija naise enesele naiseks.
11Nõnda ütleb Issand: Vaata, ma lasen sinu oma soost tulla sulle
õnnetusi; ma võtan sinu naised su silma ees ja annan su ligimesele ja
tema magab su naistega selle päikese paistes.
12Kuigi sina oled seda teinud salaja, teen mina seda kogu
Iisraeli ees ja päise päeva ajal.”
13Siis ütles Taavet Naatanile: “Mina olen pattu teinud Issanda
vastu.” Ja Naatan ütles Taavetile: “Issand on juba su patu sulle
andeks andnud. Sa ei sure.
14Ometi, kuna sa selle asja pärast oled pannud Issanda vaenlased
teda kõvasti pilkama, siis peab küll poeg, kes sulle on sündinud,
kindlasti surema!”
15Siis Naatan läks koju. Ja Issand lõi last, kelle Uurija naine
oli Taavetile ilmale toonud, nõnda et see haigestus.
16Siis Taavet otsis poisi pärast Jumalat; Taavet paastus, ja kui
ta koju tuli, siis ta magas ööd maa peal.
17Ta kojavanemad astusid ta juurde, et tõsta teda maast üles,
aga ta ei tahtnud ega võtnud koos nendega leiba.
18Ja seitsmendal päeval laps suri. Taaveti sulased aga kartsid
temale teatada, et laps oli surnud, sest nad ütlesid: “Vaata, kui
laps oli alles elus, siis me rääkisime temale, aga ta ei kuulanud
meie häält. Kuidas võiksime temale öelda, et laps on surnud? Ta võib
teha enesele paha!”
19Kui Taavet nägi, et ta sulased isekeskis sosistasid, siis ta
mõistis, et laps oli surnud. Ja Taavet küsis oma sulastelt:
“Kas laps on surnud?” Ja need vastasid: “Surnud.”
20Siis Taavet tõusis maast üles, pesi ja võidis ennast, vahetas
riideid ning läks Issanda kotta ja kummardas; ja kui ta koju tuli,
siis küsis ta süüa ja ta ette pandi leiba ning ta sõi.
21Aga tema sulased ütlesid talle: “Mis see on, mida sa lapse
pärast teed? Kui ta elas, sa paastusid ja nutsid, aga kui laps on
surnud, sa tõused ja sööd leiba!”
22Ja ta vastas: “Kui laps alles elas, siis ma paastusin ja
nutsin, sest ma mõtlesin: Kes teab, vahest annab Issand mulle armu ja
laps jääb elama?
23Aga nüüd on ta surnud. Mispärast ma peaksin siis paastuma? Kas
ma suudan teda veel tagasi tuua? Mina lähen küll tema juurde, aga
tema ei tule tagasi minu juurde.”
Saalomoni sünd
24Ja Taavet trööstis oma naist Batsebat, läks ta juurde ja magas
temaga; ja naine tõi poja ilmale ning Taavet pani temale nimeks
Saalomon. Ja Issand armastas teda
25ning Taavet läkitas ta prohvet Naatani käe alla, kes Issanda
pärast nimetas tema Jedidjaks.

Kokkuvõttes rajaneb piibellik vaade õigusele – retributsioonile. Karistus on proportsioonis kuriteo tugevusega. Peamiseks rõhuasetuseks on siiski mitte süüdlase karistamine vaid standardite alalhoid mis kogukonda valitsevad. Moraalne kord rõhutab suhet õigete suhete ja kogukonna hea käekäigu vahel. Karistusel oli kaks eesmärki karistada aga ka lepitada ehkki prevaleeris esimene. Lepitada sai vaid neid naisi kes ei haaranud meest häbemest loomulikult ehk noid keda ei tapetud.

Kristliku kogukonna sisene karistus oli suunatud kogukonna taastamisele. Kuna surmanuhtlust ei saanud enam kogukonna siseselt rakendada siis oli kõrgeimaks määraks väljaheit ehk pagendus.
Shalom on piiblis see kontseptsioon mis on kõige lähemal Restoratiivõigusele.

Uues Testamendis prevaleerib andestuse kahepoolne loomus:

9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.
I Johannese1:9

12Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
14Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused,
siis annab ka teie taevane Isa teile andeks,

Matt 6: 12, 14

See kahene tee on illustreeritud nende kirjakohtade poolt.

15Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda
nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna
tagasi võitnud.
16Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel üks või
kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi.
17Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele!
Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu
pagan ja tölner!

Matt. 18:15-17 kirjeldab konstruktiivset eskalatsiooni

Armastav konfrontatsioon algab ühest, siis kahest ja siis kogudusest. Kui seegi ei aita, aitab kõrgeim määr ehk väljaheit. 

Sakkeuse lugu on peamine (Luuka 19).

Kui palju andestada  Jeesuse sõnul ei piisa 7-st korrast vaid 70×7

See räägib avatud protsessist ja püsivusest. See on tagurpidine Leemeki seadusega

(1. Moos 4.24) 24Kui Kaini pärast makstakse kätte seitse korda,
siis Lemeki pärast seitsekümmend seitse korda!”

Nagu Jumal on alati valmis sisenema uude suhtesse ja andestama neile kes püüavad ja paluvad nõnda peaks ka meie.

Peamine või lemmikkirjakoht on teise põse kirjakoht.

39Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes
teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat
põske, keera talle ka teine ette!
40Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su
särki – jäta talle ka kuub!
41Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga
kaks!
42Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga
sellele, kes sinult tahab laenata!

Jumala andestus on kahesuunaline tee. Kui me tunnistame oma ebaõiglust ei nõua Jumal retributsiooni. Ootab aga muutust – Ron Claassen nimetab meeleparandust mitte niivõrd kahetsuseks tehtu pärast kui selguseks tulevaste kavatsuste osas.

Shalom

Jumala kavatsus oma rahva suhtes on kokku võetud sõnasse “shalom.” Shalom tähendab rahu aga ka enamat. See tähendab ka inimesi õigus suhtes üksteisega – nii materiaalselt, ühiskondlikult või vaimselt. Kuritegu rikub shalomi ning teeb õigete suhete olemasolu võimatuks. Kuritegu piibellikus mõttes on haav kogukonna ihus mis vajab tervendamist. Tervendamise meetodeid oleks siis kaks peamist. Retributiivne võrduks amputeerimise ja eksortsismiga. Näite Koeningsbegist ja Hitlerist kes pidas juute Kochi kepikesteks Saksa rahvuskehandis. 

Restoratiivõiguse filosoofilised alused :

1)Restoratiivõiguse uus esiletõus tugineb kindlasti patsifistlike sektide rahukultuurilisele traditsioonile. Eriti mennoniidid, kveekerid jt. Just nemad on suutnud oma traditsiooni keskmeks olevat patsifismi teha proaktiivseks rahutegemise ja rahu loomise kultuuriks. Eestis omaks ehk enam potentsiaali uskkondadest Adventistid.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mennonite

2) Kõrgeima määra ehk hukkamise kadumine ja asendumine väljaheitmise ja pgendamisega. Et me oleme mõistetud koos elama oma elude eeldatavasti loomulike või ebaloomulike lõppudeni ja et ühiskond vähemasti ise enam oma liikmete eluküünlaid (reeglina v.a. USA) ei kustuta. Kui me pooldame surmanuhtlust siis me mööname et meie meelest on pattu mida andeks ei saa. Just selles seoses on veider et ühiskond on armulisem sageli kui konservatiivid või kristlased. Kristlik kogukond hakkab sageli ise Jumalaiks ja otsustab andestuse ja selle lõppemise määra.   Ometi on ka Lääneilmas kontsepte nagu näiteks “kuritegu inimsuse vastu” mis on võrreldav kristlise “patuga Püha Vaimu vastu” ja mis ei aegu ega ole andeksantav. Näiteks või Zuroffi nõiajaht Männilile. Tõestamatu küll aga küllaldane et sind ostrakeeritaks siiski.
3) Iidsed õiguspraktikad ja rituaalid. Ainsad inimesed kes ei näe Kristuse õpetuses vägivallatust on vägivaldsed kristlased – Gandhi. Rahupiip – suitsetamine on sekulariseerunud ja ei kanna enam oma rahuloovat alget. Iidsetes õiguspraktikates on alati tegemist ka kõrgema määra ehk kogukondliku hukkamise ja pagendusega. Tänapäeval töötab viktimiseerivates süsteemides vaid viimane ehk pagendamine. Restoratiivõiguse vaimsetes juurtes Kirjutab Vern Redekop et üheks neist alustest on vaieldamatult Giradi hüpotees ohverdamisest ja viktimiseerimisest kui kogukondliku formatsiooni alustalast. Restoratiivõiguslik suhtumine peaks säärasest suhtumisest vabanema ja vaba olema. Vaba olema teadlikust ohverdamisest ise kogukonnana. Indiviidi tasandil peaks aga “nägijaks saanu” pigemini samastuma ühiskonna ohvrite ja viktimiseeritutega. Mis aitab on teisest küljest ka ratsionaalsed ja lepingulised suhted.
4) Ohvrikontseptsiooni areng Lääne maailmas kui humanismi alus ja käigus hoidev mootor. Seda on laiendatud üha uutele elualadele. Käib võidujooks uute ohvrikontseptide vahel, olgu neiks siis Holodomor või Holakaust vms. Miks lakkasid nõiaprotsessid, kuna haiguse mõiste surus välja seestumuse kontsepti. Külma ja vaesuse eest seadus paraku ei kaitse. Vaeseid on alati teie juures – Jeesus. Üha uued vähemusgrupid on seadnud ja seadmas end ohvriteks. Kuni ohvritravestiani välja osas mis puudutab seksuaalvähemusi.

Kokkuvõte: Kus on Eesti mennoniidid ja millal hakkab tööle esimene VORP (OhverKurjategijaLepitusGrupp). See peaks olema loomulikuks osaks ja faasiks kodanikuühiskonna arengus.

Advertisements

0 Responses to “Õiguse mõiste Piiblis”  1. Lisa kommentaar

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: